facebook

Regulamin serwisu Alekro.pl

 

I. Wstęp

§ 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony oraz ochrony prywatności danych osobowych użytkowników znajdującego się pod adresem www.alekro.pl oraz www.alekrocie.pl

§ 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony. Brak akceptacji treści niniejszego regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony.
 
§ 3. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
 • 1) kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
 • 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
 • 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). 
 • 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904).
§ 4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
 •  1) Administrator – xxx, NIP: PL000, REGON: 000, zarejestrowanym w xxx, właściciel serwisu aukcyjnego www.alekro.pl dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 •  2) Alekro.pl / Alekrocie.pl – serwis  aukcyjny dalej zwany strona internetowa/serwis, znajdujący  się pod adresem elektronicznym www.alekro.pl oraz www.alekrocie.pl prowadzony i stanowiący własność Administratora.
 •  3) Aukcja - proces polegający na wystawieniu przedmiotu na sprzedaż. Zwycięzcą aukcji jest osoba (użytkownik), która zaoferuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, wówczas gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu po cenie zasugerowanej przez sprzedającego w określonej ilości przedmiotów.
 •  4) Opis aukcji - zawiera opis sprzedawanego przedmiotu, oraz zasady wysyłki i formy zapłaty. 5) Towar - usługa lub rzecz wystawiona na sprzedaż. Zwana dalej także przedmiot(-em).
 •  6) Użytkownik  – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna posiadającą zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna (Firma), korzystająca z serwisu. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Użytkownikiem może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 •  7) Sprzedający - Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Towary w serwisie Alekro.pl/Alekrocie.pl niezależnie od formy aukcji(ogłoszenia).
 •  8) Kupujący - Użytkownik, który podejmuje działanie zmierzające do nabycia towaru w serwisie Alekro.pl/Alekrocie.pl niezależnie od formy aukcji(ogłoszenia).
 •  9) Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.
 • 10) Komentarz - jest pisemną formą opisu przebiegu procesu poaukcyjnego, w szczególności przesyłki i zgodności dostarczonego przedmiotu z opisem aukcyjnym. 
 • 11) Proces poaukcyjny - są to czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu przedmotu (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący).
 • 12) Dane osobowe – zestaw niezbędnych danych użytkownika o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • 13) Informacja handlowa  - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagało określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 • 14) Strony – Administrator i Użytkownik.
 • 15) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 • 16) Konto - jest to stworzony przez system obsługi aukcji profil użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.
 
 
II. Rejestracja
 
§ 5. Rejestracji mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne, które mają  w dniu rejestracji ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,  osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 
§ 6. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego w szczególności:
 
 • 1) w przypadku konta oznaczonego jako "konto zwykłe" należy podać:
  • imie i nazwisko,
  • adres zamieszkania wraz z nazwą regionu (województwa),
  • numer telefonu,
  • adres e-mail na który zostanie przesłany link aktywacyjny,
  • login - nazwa, pod którą osoba rejestrująca się zamierza widnieć w Alekro.pl
  • hasło - nie powinno być zbyt łatwe, ani w żaden sposób podobne do loginu. 
 • 2) w przypadku konta oznaczonego jako "Firma", należy najpierw wybrać konto firmowe, a następnie podać:
  • pełną nazwę firmy
  • imię i nazwisko,
  • adres siedziby wraz z nazwą regionu (województwa),
  • NIP, REGON
  • numer telefonu,
  •  adres e-mail na który zostanie przesłany link aktywacyjny,
  • login - nazwa, pod którą osoba rejestrująca się zamierza widnieć w Alekro.pl
  • hasło - nie powinno być zbyt łatwe, ani w żaden sposób podobne do loginu.
 
§ 7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawidłowych danych na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny potwierdzający rejestrację w serwisie Alekro.pl. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez serwis Alekro.pl / Alekrocie.pl na warunkach określonych w regulaminie. W przypadku, gdy użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte. Użytkownikowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy  bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie w terminie nie przekraczającym 10 dni od rejestracji. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje użytkownikowi tylko jeśli nie wykonał on żadnej czynności w ramach serwisu, a w szczególności w przypadku braku wystawienia towaru na sprzedaż lub jego zakupu na aukcji.
 
§ 8. Aktywowane konto użytkownika nie oznacza, że użytkownik może za jego pomocą odrazu zawierać transakcję sprzedaży. Użytkownik otrzymuje możliwość wystawiania Towarów na sprzedaż w momencie, gdy dokona pełnej weryfikacji swojego konta. Aby zweryfikować swoje konto należy wpłacić symboliczną złotówkę (1 zł) na nasze konto bankowe. Weryfikacja jest błyskawiczna - okres od wysłania przelewu do zweryfikowania "konto zwykłe" nie przekracza 2 dni roboczych. 
 
Ważne:
 • kwoty weryfikacyjnej nie można wysyłać przekazem pocztowym 
 • dane rejestracyjne w Alekro.pl (imię, nazwisko, adres) muszą być takie same z danymi na przelewie bankowym. Nie jest możliwe wykonywanie przelewów z innego konta np. znajomego, rodziny itd. 
 • w tytule przelewu należy wpisać aktywacja oraz login podany podczas rejestracji np. "aktywacja twoj_login"
 • jest to opłata w pełni przeznaczona na sprawdzenie autentyczności konta bankwego. Kwota ta zostanie tobie oddana, w postaci dopisana do twojego salda w Alekro.pl 

 

Uwaga! Jeśli twoje konto zostanie w pełni zweryfikowane - dostaniesz e-maila od serwisu, który potwierdzi ten fakt.


Numer rachunku: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Nazwa banku: ING Bank Śląski
Odbiorca: xxx 
Adres: ul. xxx 
Tytuł przelewu: "aktywacja twoj_login"

 
Ponadto w terminie miesiąca od dnia rejestracji przesłać kopię dokumentów potwierdzających powyższe dane (dot. Konta Firma).
Wysłane kopie dokumentów (skan zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, skan odpisu z KRS w przypadku spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej, spółki jawnej, fundacji, stowarzyszenia rejestrowego,spółki z o.o., skan umowy zawarcia spółki w przypadku spółki cywilnej, skan dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarcze), zostaną zweryfikowane przez pracownika firmy xxx, a rejestracja konta "Firma" zaakceptowana, jeśli wszystkie podane dane będą prawidłowe. Pozytywne zakończenie tej procedury umożliwia użytkownikowi dokonywanie transakcji zakupu w serwisie Alekro.pl / Alekrocie.pl
 
§ 9. Dokonując rejestracji w serwisie aukcyjnym Alekro.pl / Alekrocie.pl, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami. 
 
§ 10. Rejestrując się, użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych, na pocztę e-mail, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 
§ 11. Poprzez rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia aukcji, a w szczególności na przekazanie ich po zakończeniu aukcji osobom będącym stroną transakcji.
 
 

 
III. Konta
 
§ 12. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:
 • 1) uczestnictwo w licytacji w ramach jednej transakcji przy użyciu więcej niż jednego konta,
 • 2) składanie ofert we własnych transakcjach, transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkałych albo w transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,
 • 3) dokonywanie kolejnej rejestracji w celu unikania blokady konta,
 • 4) używanie kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.
 
§ 13. Zabrania się udostępniania loginu i hasła osobom trzecim, a także korzystania z kont innych użytkowników. 
 
§ 14. Konta na których nie odnotowano logowania się przez okres dłuższy niż 6 miesięcy mogą zostać usunięte po uprzednim poinformowaniu użytkownika o tym fakcie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 15. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta z serwisu Alekro.pl / Alekrocie.pl. Wówczas należy się skontaktować z administracją serwisu poprzez formularz kontaktowy, gdzie wysyła się oświadczenie o chęci zlikwidowania konta w serwisie Alekro.pl / Alekrocie.pl. Administrator rozpatrzy prośbę w ciągu 7 dni roboczych. Należy jednak pamiętać o warunkach które w przypadku prośby o likwidację konta należy spełnić.
 
§ 16. W przypadku stwierdzenia łamania przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu lub gdy wykorzystuje je do celów niezwiązanych bezpośrednio z udziałem w aukcjach internetowych, konto zostanie zablokowane (tymczasowo lub na stałe). Użytkownik, którego konto zostało uprzednio zablokowane, po odblokowaniu jest zobowiązany do ponownej pełnej weryfikacji swoich danych, aby móc wystawiać oferty sprzedaży w serwisie.
 
§ 17. Użytkownik który się zarejestruje i potwierdzi chęć aktywacji, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu adres e-mail, otrzymuje jednorazowe doładowanie wirtualnego salda kwotą w wysokości 100 zł. Środki z doładowania mogą być przeznaczone wyłącznie na promocję ofert i nie podlegają wypłacie.
 
§ 18. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Alekro.pl / Alekrocie.pl w przypadku podejrzenia, że bezpieczeństwo danego konta zostało zagrożone. 
Polecamy: www.ispanie.pl | www.erix.pl | www.dzob.pl